Extra 420zł rocznej premi na rachunku eKonto z mBanku

mBank wprowadza nową premię (do 420zł rocznie) za aktywne używanie swojego konta dla wszystkich nowych użytkowników (tych, którzy nie mieli stałych wpływów od 31.03.2013).

Przelej i trzymaj pieniądze na eKONCIE, a otrzymasz tyle, jakby oprocentowanie rachunku w skali roku wynosiło4,80%. Dzięki temu możesz otrzymać co miesiąc do 20 PLN.To nie wszystko: płać kartą w sklepie lub w internecie, a zwrócimy Ci 1% wartości zakupów. Dzięki temu zyskasz dodatkowo do 50 PLN miesięcznie. Kwota premii jest kwotą brutto i podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19%

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia 08.07.2013 r. do 07.08.2013r.
2. Promocja trwa od dnia 08.07.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

§ IV Uczestnictwo w Promocji

Promocja jest skierowana do klientów mBanku – osób fizycznych mających pełną zdolność do
czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji
wskazanym w § III złożą wniosek o przystąpienie do Promocji „Premia dla aktywnych Klientów
mBanku” w systemie transakcyjnym oraz którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
a. otworzyli rachunek eKONTO do dnia 31.12.2012 r. włącznie
b. są jedynymi właścicielami rachunku eKONTO
c. suma aktywów zgromadzonych w mBanku na rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i lokatach terminowych za okres 01.01.2013 –
31.3.2013 jest mniejsza niż 1000 zł.
d. średnia miesięczna kwota transakcji Kartą za okres 01.01.2013 – 31.3.2013 jest
mniejsza niż 100 zł.
e. średnie miesięczne saldo na rachunku eKONTO za okres 01.01.2013 – 31.03.2013 jest
mniejsze niż 1000 zł
f. na rachunku eKONTO nie było stałych wpływów za okres 01.01.2013 – 31.03.2013.

§ V Zasady Promocji

1. Uczestnikom Promocji którzy przystąpili do Promocji w terminie określonym w § III ust. 1
i spełniają warunki opisane w § IV, Organizator nalicza „Premię za saldo” oraz „Premię za
transakcyjność”.
2. Wysokość „Premii za saldo” odpowiada oprocentowaniu nominalnemu 4,80 % w skali roku.
3. „Premia za saldo” jest naliczana miesięcznie na poziomie danego rachunku za środki
zgromadzone na rachunku eKONTO według następującej zasady:
a. Średnie miesięczne saldo mniejsze niż 999,99 zł – Premia w wysokości 0 zł.
b. Średnie miesięczne saldo od 1000,00 do 1999,99 zł – Premia w wysokości 4 zł.
c. Średnie miesięczne saldo od 2000,00 do 2999,99 zł – Premia w wysokości 8 zł.
d. Średnie miesięczne saldo od 3000,00 do 3999,99 zł – Premia w wysokości 12 zł.
e. Średnie miesięczne saldo od 4000,00 do 4999,99 zł – Premia w wysokości 16 zł.
f. Średnie miesięczne saldo większe niż 5000 zł – Premia w wysokości 20 zł.
4. Podana w ust. 3 kwota „Premii za saldo” jest kwotą brutto i podlega zryczałtowanemu
podatkowi dochodowemu w wysokości 19%. Płatnikiem podatku jest mBank.
5. Uczestnikowi Promocji zostanie wypłacona „Premia za saldo” po potrąceniu należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego.
6. „Premia za transakcyjność” jest naliczana według poniższej zasady:
a) 1% wartości za każdą zaksięgowaną w danym miesiącu kalendarzowym
transakcję bezgotówkową. Maksymalnie 50 zł miesięcznie.
7. Warunkiem otrzymania „Premii za transakcyjność” lub „Premii za saldo” jest dokonanie w
miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty na kwotę przynajmniej
300 zł.
8. „Premia za saldo” oraz „Premia za transakcyjność” zaokrąglana jest do dwóch miejsc po
przecinku.
9. „Premia za saldo” oraz „Premia za transakcyjność” będzie wypłacana na rachunek eKONTO
Uczestnika nie później niż w ostatnim dniu kalendarzowym następnego miesiąca, po miesiącu,
w którym Uczestnik przystąpił do Promocji, pod warunkiem, że przed dniem wypłaty rachunek
eKONTO lub Rachunek Karty nie został zamknięty. W przypadku gdy termin uznania rachunku
eKONTO lub Rachunku Karty wypada w dzień wolny od pracy, uznanie następuje następnego
dnia roboczego.
10.„Premia za saldo” oraz „Premia za transakcyjność” będzie wypłacana w cyklach miesięcznych,
począwszy od następnego miesiąca, w którym Uczestnik przystąpił do Promocji. „Premia za
saldo” lub „Premia za transakcyjność” za miesiąc grudzień 2013 r. zostaną wypłacone do dnia
31 stycznia 2014 roku.
11.W przypadku gdy suma wypłaconych Uczestnikowi „Premii za transakcyjność” określonych
w § V ust. 6 przekroczy 760 zł rocznie mBank jest zobowiązany do objęcia tej kwoty
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Płatnikiem podatku jest mBank.